רשימת הנושאים מחולקת לפי כתות בהתאם לתוכנית הלימוד והקדימויות של משרד החינוך
סדר הצגת הנושאים ערוך לפי סדר הלימוד בבית הספר

חשבון לעולים לכתה א' ולתלמידי כתות א-ג
ספירה עד 9
ציר המספרים
כמות ואומדן 1-9
הכרת הספרות 1-9
חיבור עד 17
שבירת העשרת
חיסור עד 10
חיבור עד 10
חיבור וחיסור עד 100
חיבור וחיסור בעשרות
המספרים עד 100
חיסור עד 17
10x10 לוח הכפל
5x5 לוח הכפל
חוק החילוף בכפל
כפל עד 6*6

צפיה בכל מערכי
.השיעור המלאים
.פעילויות לשינון
.משחקי תירגול
.אלפי תרגילים ובעיות
! עזרה בשעורי בית

קידנט אתר הלומדות
והפעילויות החינוכיות לילדים